Overige aanvragen”  (zie laatste bulletpoint bij Projecten) kunnen uitsluitend in de maand december voor het volgende kalenderjaar bij de secretaris van de Stichting worden  voorgedragen. De voordracht van een project gaat vergezeld van een (in de Nederlandse of Engelse taal opgestelde) beschrijving van het project, het doel en het concrete tijdpad van de mogelijke realisering van deze doelstellingen en een zo gedetailleerd mogelijke begroting.

Aanvragen

Belissing bestuur

E-mail

Het bestuur beslist vóór 31 maart van het daaropvolgende kalenderjaar over de toewijzing van gelden aan de ingediende projecten.

De aanvrager is verplicht om per einde van het toewijzingsjaar te rapporteren over het verloop en afloop van het project en de gerealiseerde resultaten.

De aanvragen dienen per e-mail gericht te worden aan: info@wimtijhaareducatiefonds.nl.

Aanvraag en toewijzing van gelden